PRAVIDLA INTERNETOVÉ PLATFORMY emaile.cz

§1
Poskytovatel služeb
 1. Vlastníkem Platformy emaile.cz [Poskytovatelem] je:

Glad Future Sp. z o.o.
ul. Żwirki 6
90-450 Łódź
DIČ: 7252204303 / IČ: 0000681629

Poštovní adresa:
ul. Żwirki 6, 90-450 Łódź

§2
Obecná ustanovení
 1. Platforma [dále jen Platforma] poskytuje služby elektronicky na základě těchto Pravidel [dále jen Pravidla].
 2. Příjemcem služby [dále jen Příjemce] může být:
  • dospělá fyzická osoba s plnou právní způsobilostí s bydlištěm v Polsku nebo v Evropské Unii,
  • dospělá fyzická osoba provozující obchodní činnost se sídlem v Polsku nebo v Evropské Unii,
  • právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon stanoví způsobilost k právním úkonům, se sídlem v Polsku nebo v Evropské Unii, která je oprávněna činit rozhodnutí a vznikat povinnosti jménem subjektu,
  • nezletilá osoba jednající se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.
 3. V rozsahu služeb poskytovaných elektronicky Platformou, tyto Pravidla představují předpisy pro poskytování služeb elektronickou cestou v souladu s čl. 8 odst. 1 bod 1 zákona ze dne 18. července 2002, o poskytování služeb elektronickou cestou.
§3
Podmínky používání služeb
 1. Za účelem využití služeb platformy, nutné je mít správně ověřený Zákaznický účet.
 2. Za účelem vytvoření Zákaznického účtu nutná je registrace prostřednictvím příslušných interaktivních formulářů na webových stránkách Platformy. Popis postupu registrace lze nalézt v odstavci 6.
 3. Poskytování služeb je pro neomezenou dobu.
 4. Příjemce služby může kdykoli ukončit využívání služeb Platformy. V tomto ohledu lze kontaktovat poskytovatele služeb na adrese uvedené v odstavci 1. (čl. 7 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb)
 5. Poskytovatel služby analyzuje obsah přijatých zpráv s cílem umožnit automatické odhlášení z e-mailových konferencí.
§4
Reklamace
 1. V případě nedodržení služby poskytnuté smlouvou příjemce měl by reklamovat službu s popisem nesouladu.
 2. Poskytovatel služby odpoví na reklamaci Příjemce do 14 dnů od okamžiku vrácení zboží spolu s popisem nesouladu.
 3. Každý Příjemce, který je spotřebitelem, může použít mimosoudní prostředky řešení stížností a pohledávek.
  Za účelem využití možnosti smírného urovnání stížností týkajících se online nakupování může Přijemce podat svou stížnost, např.;
  • prostřednictvím online platformy EU ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
  • prostřednictvím Krajského Inspektora Obchodní Inspekce - ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź http://www.wiih.lodz.pl/

  Průběh řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských je určen platnými právními předpisy (zejména zákonem ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů).
§5
Odstoupení od smlouvy
 1. Podle zákona o ochraně spotřebitelů ze dne 30. května 2014 má Příjemce, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
 2. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud Příjemce předloží do 14 dnů ode dne zahájení poskytování služeb prohlášení o odstoupení od smlouvy. Pro splnění lhůty postačuje předložit prohlášení před uplynutím lhůty. Forma provedení prohlášení může být jakákoliv, např.
  • prohlašení může být předloženo na formuláři, jehož vzor je přílohou zákona o ochraně spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (tvořícího přílohu č. 1 vyhlášky),
  • e-mailem na adresu uvedenou v odstavci 1 těchto Pravidel,
  • poštou na adresu uvedenou v odstavci 1 těchto Pravidel.

 3. Právo na odstoupení od smlouvy není splatné spotřebiteli v případě smluv:
  • o poskytování služeb, pokud Poskytovatel provedl službu plně s výslovným souhlasem Příjemce, který byl informován před poskytnutím služeb, že po poskytnutí služby Poskytovatelem ztratí právo odstoupit od smlouvy;
  • poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném médiu, pokud výkon služby začal výslovným souhlasem Příjemce před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování Poskytovatelem služby o ztrátě práva odstoupení od smlouvy;

 4. Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nemá Příjemce, který není spotřebitelem.
§6
Zákaznický účet
 1. Zákaznický účet umožňuje personalizováne využití služeb.
 2. Každý Příjemce může mít jeden účet. Pokud Poskytovatel služby zjistí větší počet účtů spravovaných jedním Příjemcem, smlouva o poskytování služeb bude ukončena a účet bude okamžitě blokován.
 3. Chcete-li zřídit Zákaznický účet, vyplňte příslušné interaktivní formuláře uvedené na webových stránkách Platformy a uveďte: e-mailovou adresu (pro vytvoření, bude názvem účtu), datum narození, telefonní číslo a další požadované informace.
 4. Na telefonní číslo uvedené ve formuláři bude odesláná ověřovací zpráva s individuálně vygenerovaným aktivačním kódem. Přijatý kód by měl být vložen do příslušného pole na webových stránkách platformy. Příjemce služby by měl udržovat heslo Zákaznického účtu tajné.
 5. Pro plnou aktivaci Zákaznického účtu lze souhlasit s marketingovými aktivitami. Vyjádření souhlasu je dobrovolné, ale nezbytné pro řádné poskytování služeb Poskytovatelem. Příjemce služby může svůj souhlas kdykoli odvolat, což zamezi využívání bezplatných služeb poskytovaných Poskytovatelem V tomto případě bude Příjemce služby informován o případném poplatku ve výši uvedené v aktuálním ceníku Poskytovatele služeb.
 6. Uživatel služby je povinen uvést název účtu (e-mailová adresa), který není v rozporu se zákonem, neporušuje práva třetích osob nebo obecně přijatých norem morálky (včetně jmén osob, které nesouhlasily s jeho sdílením, nepředstavuje slov běžně považováných za vulgární, neobsahuje obsah, který není v souladu s platnými právními předpisy, nezavádí třetí strany, není ochrannou známkou).
 7. Poskytovatel služby může odmítnout registraci, pokud údaje poskytnuté při registraci vyvolávají oprávněné pochybnosti o jejich pravdivosti a spolehlivosti.
 8. Poskytovatel služby neodpovídá za zákonnost materiálů zasílaných Příjemcem na účet.
 9. Příjemce služby prohlašuje, že má práva, souhlasy, licence nezbytné pro užívání materiálů, které používá (včetně přenosů) jako součást svého účtu.
 10. Poskytovatel služby může v odůvodněných případech (např. hrubé porušení ustanovení Řádu Příjemcem) smlouvu okamžitě ukončit.
§7
Povinnosti Přijemce a Poskytovatele
 1. Příjemce služby je povinen dodržovat ustanovení Pravidel a platných právních předpisů.
 2. Příjemce služby je povinen využívat služeb poskytovaných Poskytovatelem způsobem, který neporušuje práva ostatních osob ani obecně přijatých norem chování.
 3. Příjemce nemůže bez písemného souhlasu Poskytovatele převést práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy na třetí stranu.
 4. Poskytovatel bude provádět náležitou péči, aby bylo možné využít Služby poskytované na Platformě za použití nejoblíbenějších prohlížečů, operačních systémů, základních hardwarových konfigurací.
 5. Poskytovatel služby bude dbát na to, aby byla zajištěna kontinuita služby. Nezaručuje však nepřetržitou dostupnost Služeb.
 6. Poskytovatel služby může omezit přístup ke službám po dobu oprav, modernizačních prací, údržbářských prací, auditů, aktualizací a poruch.
 7. Poskytovatel služby neodpovída za:
  • vstup do držení e-mailové adresy a hesla třetími stranami (z důvodů, které nelze připsat poskytovateli služeb),
  • škody způsobené nesprávným používáním Služeb,
  • ztrátu dat umožňujících Zákazníkovi přístup ke Službě,
  • příjem nechtěných e-mailů Přijemcem.

 8. Poskytovatel služby může přestat poskytovat službu kdy informují uživatele 7 dní předem.
 9. Pokud se zjistí, že Zákaznícký účet je používán pro účely, které jsou v rozporu s platným právním stavem, předpisy a sociálními normami, Poskytovatel zablokuje takovému Přijemci přístup k poskytnutým Službám a informuje o tom příslušné orgány činné v trestním řízení.
§8
Ochrana soukromí
 1. Platforma zpracovává osobní údaje uživatelů služeb v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu uvedeném v zásadách ochrany osobních údajů (příloha 2).
§9
Technická opatření
 1. Pro využívání internetové Platformy, včetně využívání služeb poskytovaných elektronicky, je nutné:
  • Koncové zařízení (např. počítač, tablet, smartphone) s přístupem k internetu a internetovým prohlížečem, jako je Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktivní číslo mobilního telefonu;
  • povolený JavaScript;
  • souhlas s použitím Cookies (vyžadováno pro využívání služby).

§10
Vstup v platnost a změny Pravidel
 1. Pravidla vstoupí v platnost dnem zveřejnění na internetových stránkách této platformy.
 2. Tato Pravidla mohou být změněna.
 3. Změny Pravidel budou zveřejněny na webových stránkách platformy.
 4. Informace o změnách Pravidel budou Zákazníkovi zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v nastavení účtu.
 5. Změny Pravidel nabývají účinnosti po 14 dnech ode dne jejich zveřejnění způsobem uvedeným v odstavci 3.
 6. Platforma bere na vědomí, že Zákazník, který má účet na webových stránkách Platformy, přijal změny Pravidel, pokud smlouvu neukončí do konce období uvedeného v odstavci. 5.
 7. Ve věcech, na které se nevztahují ustanovení tohoto nařízení, je vhodné polské právo.Příloha č. 1

ŽÁDOST O ODSTOUPENÍ OD DOHODY

(tento formulář by měl být vyplněn a odeslán pouze v případě přání odstoupení od smlouvy)

Glad Future Sp. z o.o.

ul. Żwirki 6

90-450 Łódź
help @ gladfuture.com

Já ___________________________ tímto informuji o odstoupení od smlouvy na následující službu: _____________________________________________________________
Datum uzavření smlouvy::_____________________________________________________
Jméno a příjmení Spotřebitele:______________________________________________________
Adresa Spotřebitele:_______________________________________________________________


Podpis Spotřebitele *:_____________________________________________________________
*pouze kdy formulář je zaslán v papírové podobě
Datum: __________________________________________________Příloha č. 2

Zásady ochrany osobních údajů
§1
OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Zásady ochrany osobních údajů obsahují pravidla týkající se zpracování osobních údajů Platformou, včetně základu, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů.
 2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetové platformy je Glad Future s.r.o. z sídlem: ul. Żwirki 6, 90-450 Łódź, DIČ: 7252204303, IČ: 367467050, E-mail: help @ gladfuture.com . - dále jen „Správce”
 3. Osobní údaje na internetové Platformě zpracovává Správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a nařízení 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) - dále jen „GDPR”.
 4. Používání internetové platformy, včetně využívání služeb, je dobrovolné. Poskytování osobních údajů Uživatelem prostřednictvím Internetové platformy je také dobrovolné, s výjimkou:
  • uzavření smluv - nedodržení v případech a v rozsahu uvedeném na stránkách internetové Platformy a v Pravidlech platformy a této politice ochrany osobních údajů osobních údajů nezbytných údajů k uzavření a provedení Smlouvy o elektronických službách s Správcem má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud Subjekt údajů chce uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen poskytnout požadované údaje. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je vždy uveden na internetových stránkách internetové Platformy;
  • zákonnich povinnosti - poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů, které ukládají Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňových nebo účetních knih) a neposkytnutí těchto služeb brání správci plnění těchto povinností.

 5. Správce dbá zejména na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména je zodpovědný a zajišťuje, že jím shromážděné údaje jsou:
  • zpracovány v souladu se zákonem;
  • shromážděné pro určené, legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely;
  • věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
  • uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, na které se vztahují, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování;
  • zpracovány způsobem, který zajistí odpovídající zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

 6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, souvislostem a účelu zpracování a riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností rizika provádí Správce vhodná technická a organizační opatření ke zpracování v souladu s nařízením a je schopen je prokázat. Správce používá technická opatření zakazující neoprávněným osobám získávat a měnit osobní údaje zasílané elektronicky.
§2
DŮVODY ZPRACOVÁNÍ DAT
 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a v rozsahu, v jakém je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
  • Subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů na jednom nebo více konkrétních účelech;
  • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, které stranou je Subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;
  • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Správce;
  • zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, s výjimkou situací, kdy zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, převažují nad těmito zájmy, zejména v případech, kdy subjekt údajů je dítě.

 2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje vždy alespoň jeden z výše uvedených důvodů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů uživatelů služby jsou uvedeny níže
§3
ÚČEL, ZÁKLAD, DOBA TRVÁNÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ DAT
 1. Účel, základ, doba a rozsah použití a příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem pokaždě vyplývají z kroků poníknutých daným Klientem v Internetové platformě.
 2. Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci internetové platformy pro následující účely, a to z následujících důvodů, a to v období a v následujícím rozsahu:

Účel zpracování dat Právní základ zpracování / doba uchovávání Rozsah zpracovávaných dat
Provádění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb Článek 6 odst. 1 pism. b) Nařízení GDPR (plnění zakázky)

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k provedení, zániku nebo jinému ukončení uzavřené smlouvy.
Rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo, datum narození, IP adresa, ID zákazníka.
Vedení účetních knih Článek 6 odst. 1 pism. c) Nařízení GDPR w zw. čl. 74 odst. 1 písm. 2 Zákona o účetnictví, tj. z dne 30. ledna 2018 (věstník zákonů z roku 2018, bod 395)

Data jsou uchovávána po dobu požadovanou zákonem, která vyžaduje, aby správce uložil daňové knihy (do uplynutí zdaňovacího období, nestanoví-li daňový zákon jinak) nebo účetní evidenci (5 let, počítáno od začátku roku následujícího po rozpočtovém roce, ke kterému se údaje vztahují).
Jméno a příjmení; adresa bydliště / adresa obchodní činnosti / sídla (pokud se liší od dodací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) zákazníka
Zasílání obchodních a marketingových sdělení Článek 6 odst. 1 pism. a) Nařízení GDPR (souhlas)

Data jsou uložena, dokud není vznesena námitka.
Rozsah: jméno a příjmení; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo, datum narození, IP adresa, ID zákazníka.
Zřízení, vyšetřování nebo obhajoba pohledávek, které mohou být vzneseny Správcem nebo které mohou být vzneseny proti Správci Článek 6 odst. 1 pism. f) Nařízení GDPRÚdaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, nejdéle však v době promlčení nároků vůči subjektu údajů, a to z důvodu podnikatelské činnosti správce. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména Občanským zákoníkem (základní promlčecí lhůta pro nároky spojené s provozováním podnikání je tři roky a pro kupní smlouvu dva roky).
Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; dodací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / adresa obchodní činnosti / sídlo (pokud se liší od dodací adresy).
Zpracování požadavek Článek 6 odst. 1 pism. a) Nařízení GDPR (souhlas)Data jsou uložena až do odvolání souhlasu subjektu údajů.
Jméno a příjmení; e-mailová adresa, IP adresa,

§4
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Právo na přístup, opravu, omezení, vymazání nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k svým osobním údajům, může je opravit, vymazát(„právo být zapomenut“) nebo omezit zpracování, má právo vznest proti zpracování a má právo přenest sve údaje. Podrobné podmínky pro výkon výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 nařízení o GDPR.
 2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje správce zpracovává na základě její souhlasu, má právo kdykoli odvolat souhlas bez ovlivnění zákonnosti zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 3. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu - osoba, jejíž údaje správce zpracovává, má právo podat stížnost dozorčímu orgánu způsobem uvedeným v ustanoveních nařízení o GDPR zejména zákona o ochraně osobních údajů. Orgánem dozoru v Polsku je předseda Úřadu Pro Ochranu Osobních Údajů.
 4. Právo podat námitku - subjekt údajů má právo kdykoli - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - vznést námitky ke zpracování svých osobních údajů založených na čl. 6 odst. 1 pism. e) (zájem nebo veřejné úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě nesmí správce tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně podložených důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvodů pro určení, prošetření či obhajobu nároků.
 5. Pro výkon práv uvedených v tomto odstavci můžete kontaktovat Poskytovatele zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Poskytovatele uvedenou v odstavci 1.
§5
COOKIES NA WEBOVÉ PLATFORMĚ, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
 1. Cookies (cookies) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně osoby, která navštěvuje webovou stránku Internetové platformy (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - v závislosti na zařízení používáno návštěvníkami internetové Platformy). Podrobné informace o cookies, stejně jako o historii jejich vzniku, najdete mimo jiné zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v Cookies, když uživatelé používají Internetovou platformu pro následující účely:
  • identifikace registrovaných uživatelů, kteří jsou přihlášeni na internetovou platformu a ukazovaní, že jsou přihlášeni;
  • zapamatování dat z vyplněných formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů do internetové Platformy;
  • přizpůsobení obsahu internetové platformy individuálním preferencím zákazníka (např. Pokud jde o barvy, velikost písma, rozložení stránky) a optimalizaci využití webových stránek internetové Platformy;
  • uchovávání anonymních statistik používaní internetové Platformy;
  • remarketing, tj. výzkum vlastností návštěvníků internetové Platformy prostřednictvím anonymní analýzy jejich činností (např. opakované návštěvy konkrétních webových stránek, klíčová slov atd.) Za účelem vytvoření jejich profilu a poskytnutí reklam příslušných jejich zájmům, a to i při jejich návštěvě jiné webové stránky v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.

 3. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Každý má možnost definovat podmínky používání Cookies pomocí nastavení vlastního prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání souborů Cookies - v takovém případě však může to ovlivnit některé funkce internetové Platformy (např. může být nemožné se přihlásit k účtu)
 4. Nastavení prohlížeče v rozsahu Cookies jsou důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naší internetovou Platformou - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen také nastavením webového prohlížeče. V případě neexistence takového souhlasu je nutné odpovídajícím způsobem změnit nastavení internetového prohlížeče v poli Cookies.
 5. Podrobné informace o změně nastavení Cookies a jejich odstranění v nejpopulárnějších webových prohlížečích naleznete v sekci nápovědy webového prohlížeče.
 6. Poskytovatel může na internetové platformě využívat služby Google Analytics, Universal Analytics, které poskytuje společnost Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), služby Facebook Pixel poskytované společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) a služby Heatmap poskytované společností HeatMap, Inc. Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz na internetové platformě. Shromážděné údaje jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymním způsobem (jedná se o tzv. provozní data, která zabraňují identifikaci osoby), aby se vytvořila statistika užitečná při správě Platformy. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují identifikační znaky (osobní údaje) návštěvníků platformy. Poskytovatel používající výše uvedené služby na Internetové platformě shromažďuje data jako zdroje a médium, aby shromaždil návštěvníky internetové platformy a jejich chování na webových stránkách Platformy, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých uživatele navštíví web, IP a doménu, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.
 7. Je možné snadno zablokovat sdílení informací o své činnosti na webových stránkách internetové Platformy - za tímto účelem můžete nainstalovat zásuvný modul prohlížeče poskytnutý společností Google Inc. zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs